ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560 พบ 33 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยเรื่องการผลิตเอนไซม์แลคเคสจากทะลายปาล์มเปล่าโดยเชื้อราขาว = Laccase production from palm empty fruit bunches by white rot fungi / จัดทำโดย ปิยะรัตน์ บุญแสวง
ชื่อผู้แต่ง ปิยะรัตน์ บุญแสวง
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QK898.L23 ป64 2560
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ การเปลี่ยนแปลงคุณภาพของหอยนางรมพาสเจอร์ไรส์ระหว่างการเก็บรักษาโดยการแช่เย็นภายใต้สภาวะดัดแปลงบรรยากาศ = Quality changes in pasteurized oyster meat during chilled storage using modified atmosphere packaging / สมหวัง เล็กจริง, สุนิสา ศิริพงศ์วุฒิกร
ชื่อผู้แต่ง สมหวัง เล็กจริง
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SH371 ส45 2559
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนใกล้พื้นที่อนุรักษ์ 3 แห่ง พรุควนขี้เสียน พรุควนเคร็ง เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลน้อย = Food security from the three cases studies at the conservative areas of Kuan Khee Sian Swamp Area ; Kuan Kreng Swamp Area ; and Thale Noi Non-Hunting Area, Thailand / อุมาพร มุณีแนม และพงศ์บวร สุวรรณณัฐโชติ
ชื่อผู้แต่ง อุมาพร มุณีแนม
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SD657.T5 อ74 2560
วันที่สร้าง 20 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติการ วิชา 937-125 (Life Science Physics Laboratory) / สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QC37 ค74 2560
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติการ วิชา 937-170 (Basics Physics Laboratory) / สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QC37 ค74 2560
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง คู่มือปฏิบัติการรายวิชา 932-351 พันธุวิศวกรรมสัตว์ (Animal genetic engineering) / อุมาพร แพทย์ศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง อุมาพร แพทย์ศาสตร์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QH432 อ74 2558
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ประมวลพระราชดำรัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานในโอกาสต่างๆ พุทธศักราช ๒๕๕๘ / สำนักราชเลขาธิการ
ชื่อผู้แต่ง สำนักราชเลขาธิการ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ PL4178 ส63 2558
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชกรณียกิจ ระหว่างเดือนมกราคม - ธันวาคม 2556 /
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ DS586 พ46 2556
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง พระราชดำรัสและสุนทรพจน์ตอบ : ในงานพระราชทานเลี้ยงเพื่อเป็นเกียรติในโอกาสที่พระประมุขและประมุขต่างประเทศเสด็จฯ และเดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะพระราชอาคันตุกะและราชอาคันตุกะของพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๗-๒๕๓๑ = Royal Address of Welcome and Reply Speeches at the State Banquets in Honour of the Heads of States on their state visits to Thailand as Guests of Their Majesties the King and Queen from B.E.2497 (1954) to B.E.2531 (1988) / สำนักราชเลขาธิการ
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ PN6129.T5 พ46 2556
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานการวิจัยกระบวนการปรับเปลี่ยนกองทุนการเงินชุมชนสู่ธนาคารหมู่บ้าน: บทเรียนในอดีต และปัจจุบัน เพื่ออนาคต / วันชัย ธรรมสัจการ... [และคนอื่น ๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ HG2039.T5 ร64 2552
วันที่สร้าง 19 ต.ค. 2560
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

1234
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?