ทรัพยากรใหม่
เดือน ปี
ประเภทวัสดุ ห้องสมุด
ทรัพยากรใหม่ ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 พบ 13 รายการ
1 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์การเสริมสารสกัดหยาบจากเปลือกมังคุดในอาหารไก่เนื้อต่อสมรรถภาพการผลิตและคุณภาพเนื้อไก่ / อุมาพร แพทย์ศาสตร์ และโอภาส พิมพา
ชื่อผู้แต่ง อุมาพร แพทย์ศาสตร์
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SF498.7 อ74 2560
วันที่สร้าง 07 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

2 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์โครงการวิจัยเรื่องการกำหนดขอบเขตพื้นที่เมืองเก่า ทับเที่ยง จังหวัดตรัง / โดย นายตรีชาติ เลาแก้วหนู
ชื่อผู้แต่ง ตรีชาติ เลาแก้วหนู
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ HT169.T5 ต46 2563
วันที่สร้าง 07 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

3 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประมงหอยตลับขาว (Meretrix casta (Gmelin, 1791))= Estuarine clam (Gmelin, 1791) fisheries in Ranong province/ มนตรี สุมณฑา, ประพัตร์ แก้วมณี, วัชชิระ โซ่โดบ และจริยา ฤทธิสมาน
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SH373.2.T5 ก64 2562
วันที่สร้าง 06 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

4 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง เครื่องมือประมงขนาดเล็กบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออก = Small scale fishing gears in the Eastern gulf of Thailand/ ธนัช ศรีคุ้ม และอนุชา ส่งจิตต์สวัสดิ์
ชื่อผู้แต่ง ธนัช ศรีคุ้ม
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SH344 ธ36 2562
วันที่สร้าง 06 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

5 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของปลากุเราหนวดสี่เส้น (Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)) บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชและสงขลา = Reproductive biology of Fourfinger Threadfin (Eleutheronema tetradactylum (Shaw, 1804)) in Nakhon Si Thammarat and Songkhla provinces / ธเนศ ศรีถกล...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QL638.P75 ช65 2562
วันที่สร้าง 06 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

6 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง ผลของอาหารต่างชนิดที่ใช้เลี้ยงปลาเห็ดโคนข้างลาย (Sillago aeolus Jordan & Evermann, 1902)= Effect of differenct feed for culture oriental sillago (Sillago aeolus Jordan & Evermann, 1902) / วัฒนา ฉิมแก้ว, พิชญา ชัยนาค, ธีระพล ช่วยนุกิจ และอัญญดา มีสุข
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ QL638.S5 ผ42 2562
วันที่สร้าง 06 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

7 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สภาวะทรัพยากรสัตว์ทะเลและการประมงพาณิชย์ในเขตมาตรการอนุรักษ์สัตว์น้ำในฤดูปลาที่มีไข่ วางไข่ และเลี้ยงลูกในระยะวัยอ่อนทางฝั่งทะเลอันดามัน= Status of marine research and commercial fisheries in the closed area during spawning and breeding season along the Andaman sea/ ธุมาวดี ใจเย็น...[และคนอื่นๆ]
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SH329.C57 ส46 2563
วันที่สร้าง 06 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

8 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สรุปชุดโครงการวิจัย การวิเคราะห์กิจกรรมทำการประมงเชิงเศรษฐกิจและเชิงพื้นที่ด้วยการประยุกต์ใช้ระบบ Vessel monitoring system (VMS) = Research program summary : analysis of economical and spatial - based fishing activities using vessel monitoring system / วุฒิชัย วังคะฮาต
ชื่อผู้แต่ง วุฒิชัย วังคะฮาต
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SH329.C57 ว73 2563
วันที่สร้าง 06 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

9 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง สรุปชุดโครงการวิจัย แนวทางการกำหนดเขตพื้นที่ทำการประมงในน่านน้ำไทย = The guidance of zonation in Thai waters/ เพราลัย นุชหมอน, วุฒิชัย วังคะฮาต
ชื่อผู้แต่ง เพราลัย นุชหมอน
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SH329.C57 พ74 2563
วันที่สร้าง 06 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

10 ประเภทวัสดุ หนังสือ
ชื่อเรื่อง การประมงอวนล้อมจับบริเวณอ่าวไทยตอนกลาง/ นันทชัย บุญจร, ศันสนีย์ ศรีจันทร์งาม, อุดมสิน อักษรผอบ
ชื่อผู้แต่ง นันทชัย บุญจร
ห้องสมุด หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
เลขหมู่ SH344.6.P85 น63 2562
วันที่สร้าง 05 พ.ค. 2564
ทรัพยากร
หอบรรณสารสนเทศ ม.อ.สุราษฎร์ธานี
- สถานะ: อยู่บนชั้น (1 เล่ม)

12
ผลการทำงาน
Undefined result.
เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้:
รหัสผ่าน:
ลืมรหัสผ่าน ?